Tuesday, July 23, 2024

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα των επιβατών

852 views
Κοινοποίηση

Με τίτλο «Έξι αλήθειες για τον νέο Κανονισμό Δικαιωμάτων των Επιβατών στα ΜΜΜ» το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τονίζει ότι η προσβασιμότητα των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και απαντά  στον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος «συνεχίζοντας την παράδοση των ψεμάτων που μας έχει συνηθίσει, επιμένει στην τοξικότητα και την υιοθέτηση των fake news». 

«Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική» τονίζει το υπουργείο.

Αλήθεια 1η: Ο νέος Κανονισμός, όσον αφορά στα δικαιώματα των επιβατών, ορίζει ότι κάθε πολίτης, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δικαιούνται να επιβιβαστούν, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση, στα δημόσια οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ), καταβάλλοντας το εκ της νομοθεσίας οριζόμενο, ανά κατηγορία μεταφορικού μέσου, κόμιστρο.

– Κατ’ εξαίρεση, και προκειμένου οι μεταφορείς να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές ή στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών ή χώρων αφετηρίας, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά του ατόμου με αναπηρία κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό, επιτρέπεται να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

Αλήθεια 2η: Περαιτέρω, όσον αφορά στις ειδικότερες υποχρεώσεις των μεταφορέων, προβλέπεται ότι οι μεταφορείς που εκτελούν τακτικές αστικές μεταφορές με οδικά μέσα μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) υποχρεούνται να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνοντας μέτρα που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα συγκοινωνιακά μέσα ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και γενικά όσων χρειάζονται βοήθεια (π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) και να ενθαρρύνουν τη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών από τα άτομα αυτά.

Επίσης, υποχρεούνται να μεριμνούν για λειτουργία των υποδομών του δικτύου και των εγκαταστάσεων υποδοχής κοινού, ώστε να είναι εφικτή η προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και χρήζοντα βοηθείας (π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) και να ενημερώνουν το κοινό όταν δεν είναι δυνατή η επιβίβαση/αποβίβαση/μετακίνηση του ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Πέρα από τα παραπάνω, οι μεταφορείς φροντίζουν για τη σήμανση θέσεων εντός των οχημάτων και βαγονιών για τα παραπάνω άτομα, μεριμνούν ώστε τα άτομα αυτά να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και θεσπίζουν οδηγίες και διαδικασίες κατάρτισης του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, όπως περιγράφεται στο οικείο Παράρτημα του Κανονισμού. 

Όσον αφορά ειδικά στις υποχρεώσεις των μεταφορέων στις τακτικές υπεραστικές και διεθνείς γραμμές, καθώς και στις έκτακτες εθνικές και διεθνείς γραμμές με οδικά μέσα μεταφοράς ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι οι εν λόγω μεταφορείς και τα όργανα αυτών δεν αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν χωρίς επιπλέον κράτηση άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

Κατ’ εξαίρεση μόνο προβλέπεται δυνατότητα άρνησης της κράτησης, έκδοσης ή παροχής κατ’ άλλο τρόπο εισιτηρίου ή της επιβίβασης Ατόμου με Αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας, μόνο για συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση και η μεταφορά του κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό. 

Με άλλα λόγια, ο νέος Κανονισμός φροντίζει ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών και δη των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή, κάτι που παραλείπει να αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπεται ότι το πρόσωπο αυτό και κάθε άτομο που το συνοδεύει έχει δικαίωμα να επιλέξει: α) επιστροφή των χρημάτων που κατεβλήθησαν για το εισιτήριο β) παροχή δωρεάν μεταφοράς ατόμου συνοδείας της επιλογής του ατόμου με αναπηρία το οποίο θα του παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται! 

Αλήθεια 3η: Οι προβλέψεις του Νέου Κανονισμού εναρμονίζονται πλήρως με αυτές του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011. Συγκεκριμένα το άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφέρει: «Παρά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1, οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων μπορούν να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν, άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας: α) για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές· β) όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό».

Αλήθεια 4η: Αντίστοιχες προβλέψεις περιείχε και ο παλαιός Κανονισμός Επιβατών που ίσχυε από το 2015 (κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), όπου προβλεπόταν ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται άρνηση κράτησης, έκδοσης ή παροχής κατ’ άλλο τρόπο εισιτηρίου σε, ή η επιβίβαση ατόμων λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητα προκειμένου οι μεταφορείς να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο και τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές ή στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Αλήθεια 5ηΟ ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Η αντιπολίτευση παραμένει αδιάβαστη, καθώς ο νέος Κανονισμός προβλέπει ιδιαίτερα τσουχτερές κυρώσεις. Ειδικότερα: 

-για την άρνηση επιβίβασης, κράτησης, έκδοσης, παροχής εισιτηρίου σε ΑμεΑ η αποζημίωση αυξάνεται από τα 30€ στα 200€. 

-για τη μη έγκαιρη και εκτός προθεσμιών απάντηση σε αναφορά – καταγγελία πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων η αποζημίωση αυξάνεται από 30€ σε 100€. 

-το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης για απώλεια – φθορές σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλα βοηθήματα αυξάνεται από 2.000€ σε 2.500€. 

Αλήθεια 6η: Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ η Κυβέρνηση αδιαφορεί για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών αποδομούν πλήρως τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικά, πριν από λίγες ημέρες χορηγήθηκε ποσό 11.772.000 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των μετακινήσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και πολύτεκνων οικογενειών στα ΚΤΕΛ, με μειωμένο κόμιστρο. 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρά τα fake news της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσει να εργάζεται για την απρόσκοπτη, την ασφαλή και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αποτελεί, άλλωστε, βασική μας προτεραιότητα η βελτίωση της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία, ειδικά όσον αφορά στην προσβασιμότητα, πάντα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συλλόγους και Φορείς που τους εκπροσωπούν.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα των επιβατών

Το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση στη δημόσια αστική και υπεραστική οδική μεταφορά χωρίς διακρίσεις και με ασφάλεια, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με την συνυπογραφή 14 ακόμη Βουλευτών.

«Συνιστά αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των πολιτών μίας ευρωπαϊκής χώρας να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της δημόσιας αστικής και υπεραστικής οδικής επιβατικής μεταφοράς χωρίς διακρίσεις, σε συνεχή βάση και με όρους ασφάλειας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιβαινόντων. Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι οι λήπτες υπηρεσιών από τα ΚΤΕΛ υφίστανται ταλαιπωρία σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα χωρίς ωστόσο να μπορούν να βρουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματά. Οι δημόσιες αστικές και υπεραστικές οδικές  μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν. Η Πολιτεία οφείλει να σέβεται τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών και να διευκολύνει, εάν όχι να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Με την Ερώτηση γίνεται αναφορά σε καταγγελίες πολιτών που αφορούν στον αριθμό των δρομολογίων, όπου στην πληγείσα Θεσσαλία δεν έχει υπάρξει αύξηση του αριθμού τους για τη μετακίνηση από Λάρισα προς Βόλο και αντιστρόφως, για τις γραμμές που εξυπηρετούν το Λαύριο, τη Ραφήνα και το Μαραθώνα προς Αθήνα και αντίστροφα, στην αλλαγή της αφετηρίας δρομολογίων όπου για τα ΚΤΕΛ Αττικής μεταφέρθηκε από την οδό Μαυρομματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων, καθώς στην άνιση μεταχείριση αλλά και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίας, κ.ά.

Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών στα ερωτήματα:

1. Έχουν διενεργηθεί και πόσοι έλεγχοι από τις Περιφέρειες ως προς τη τήρηση των προβλεπόμενων από τα ΚΤΕΛ  στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που τους έχει ανατεθεί; Ποια είναι τα πορίσματα των ελέγχων αυτών;

2. Σε ποια δεδομένα στηρίχθηκαν οι αποφάσεις: μεταφοράς της αφετηρίας δρομολογίων των ΚΤΕΛ Αττικής από την οδό Μαυροματαίων (Πεδίον του Άρεως) στο Νομισματοκοπείο με παράλληλη μείωση της περιοδικότητας των δρομολογίων αλλά και της διατήρησης ίδιου αριθμού δρομολογίων για τη μετακίνηση από Λάρισα σε Βόλο;

3. Έχουν γίνει λήπτες αντίστοιχων καταγγελιών/παραπόνων πολιτών και σε περίπτωση θετικής απάντησης σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί;

4. Πως σχεδιάζουν να ρυθμίσουν το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης αλλά και οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ και για τους οποίους δεν ισχύει το ενιαίο εισιτήριο για τη μετεπιβίβαση όπως στις αστικές συγκοινωνίες;

5. Πότε σκοπεύουν να τροποποιήσουν τις εκδοθείσες από το 2003 υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν  ζητήματα όπως ο επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών, οι βασικοί όροι καθορισμού ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων κ.ά.  ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα αλλά και να εξυπηρετήσουν τους στόχους που τίθενται από τα Ηνωμένα Έθνη;

6. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αναβάθμιση και ενίσχυση των βιώσιμων αστικών και υπεραστικών δημόσιων συγκοινωνιών;

ΠΗΓΗ: ERT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

396402682 346095894498427 6008047625443043260 N

@2023 –  All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?